ការព្យាបាល

ការលុបបំបាត់រោម Hair removal:   ម៉ាស៊ីន លុបបំបាត់រោម គឺមានសុវត្ថិភាព មិនឈឺ និងជា វិធីមានប្រសិទិ្ធភាព នៃការជំរុះចេញនូវរោមដែលមិនចង់បាន ។ ម៉ាស៊ីនប្រភេទ IPL ឬ laser hair removal គឺជាជំរើសដ៌ល្អ សំរាប់ការព្យាបាលនេះ ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com