ការព្យាបាល

MORE-XEL: ម៉ាស៊ីន MORE-XEL Scanning គឺជាម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរប្រើប្រាស់ CO2 ដើម្បី ធ្វើសកម្មភាពព្យាបាល ដែលថាមពលត្រូវបានចែកចាយចូលទៅកាន់ស្បែក ជាចំណុចតូចៗនៃតំបន់ ៕ សកម្មភាព នេះជំរុញអោយមានការផលិតកូឡាជេន ដើម្បីជួយបន្តដល់ការកកើតឡើងវិញនូវស្បែក ៕ វាមានបញ្ជាផ្សេងៗរួមមាន Scanning, UP, SP និង CW ដែលអនុញ្ញាតសំរាប់ការព្យាបាលទំាងការថែទាំសម្ផស្ស និង ឡាស៊ែរ ។ ប្រព័ន្ធវិភាគលើស្បែកដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ជាតិសំណើមរបស់ស្បែក ដើម្បីផ្តល់ ការព្យាបាលសមស្រប ផ្តល់ការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធិភាព និងសុវត្ថិភាព ។

ម៉ោងធ្វើការ ច័ន្ទ-សៅរ៍

ព្រឹក ​ ០៩:០០ - ១៣:០០​
រសៀល ១៤:០០ - ១៩:០០

អាទិត្យ

សំរាក

ទូរស័ព្ទ:

០២៣ ៦៩១ ១៩៨៤ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១២ ៩១៩ ០០៨ (សាខា ពេទ្យចិន)
០១១ ៨៨៨ ៥៦៥ (សាខា K-Mall)
០៩២ ១១០ ១០១ (សាខា អ៊ែតវ៉ូត)

ផ្ទះលេខ ១៨R ផ្លូវលេខ ២៥២ សង្កាត់ចតុមុខ​ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ​ កម្ពុជា អុីម៉ែល:cadauskinclinic@gmail.com www.cadau-clinic.com